Περιγραφή του Έργου

Ιδέα του Έργου

Η δημιουργία ομάδων μικτής ικανότητας στην παιδαγωγική έχει επανειλημμένα αποδειχθεί ωφέλιμη για τη μάθηση. Στη θεωρία, η ποικιλομορφία μιας ομάδας μπορεί προκύψει με πολλούς τρόπους, όπως η ανάμειξη, οι αλλαγές στα σχολικά συστήματα (ενιαία και κοινοτικά σχολεία), μαθητές με διαφορετικές γλωσσικές δεξιότητες (μεταναστευτική βιογραφία) και παροχή περιεκτικής εκπαίδευσης αυτών των ομάδων. Παρότι ωφέλιμες, όλες αυτές οι αλλαγές έχουν οδηγήσει σε αύξηση της ανάγκης για διαφοροποίηση (εσωτερική) και αντίστοιχη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

Επιπλέον, η σχολική εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει βασική εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες, όπου μεγάλη σημασία δίνεται στη γνώση επιστημονικών μεθόδων, όπως η διερευνητική μάθηση.

Ενώ έχουν αναπτυχθεί ήδη διάφορες έννοιες γύρω από τη διαφοροποίηση και πρακτικά παραδείγματα για την εκμάθηση ικανοτήτων που σχετίζονται με το περιεχόμενο, υπάρχει ένα κενό όσον αφορά τις διαδικαστικές ικανότητες – ειδικά στον τομέα της επιστημονικής διερεύνησης.

Στόχοι

Ανάπτυξη μιας έννοιας της διαφοροποίησης για τη διερευνητική μάθηση με έμφαση στον πειραματισμό (για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

Ανάπτυξη ενός εγχειριδίου για την έννοια της διαφοροποίησης για την ομάδα-στόχο, εκπαιδευτικών και σπουδαστών. Το βιβλίο (εγχειρίδιο) θα παραχθεί τόσο σε ψηφιακή μορφή όσο και έντυπη. Θα είναι διαθέσιμο στα Γερμανικά, Ελληνικά, Φιλανδικά και Αγγλικά. Εκτός από το εγχειρίδιο, θα παραχθεί και υποδειγματικό διδακτικό υλικό. [Intellectual Output 1]

Πλάνο για περαιτέρω κατάρτιση των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικά σεμινάρια για την έννοια της διαφοροποίησης [Intellectual Output 2]

Πρόοδος του Έργου